મારૂ અમદાવાદ:

અમદાવાદની ભૌગોલિક સ્થિતિ: અમદાવાદ ૨૩.૦૩° અંક્ષાસ અને  ૭૨.૫૮° એન  રેખાંશ ખાતે સ્થિત થયેલ છે. સમુદ્ર સપાટી થી ૫૩ મીટર (૧૭૪ ફુટ) ઊંચાઇએ, સાબરમતી નદીના કાંઠા પર ઉત્તર મધ્ય ગુજરાત,  પશ્ચિમ ભારતમાં છે. તે ૪૬૪ કિમી  (૧૭૯ ચોરસ માઇલ) નો વિસ્તાર આવરી લે છે.

અમદાવાદનુ વહીવટી માળખુ અમદાવાદ શહેર, અમદાવાદ જિલ્લો, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (એએમસી) દ્વારા સંચાલિત એક વહીવટીય મુખ્ય મથક છે. એએમસી જુલાઈ ૧૯૫૦ માં બોમ્બે ૧૯૪૯ ના પ્રાંતીય કોર્પોરેશન એક્ટ હેઠળ સ્થાપના કરી હતી. એએમસી આયુક્ત એક ભારતીય વહીવટી સેવા (આઇ.એ.એસ.) રાજ્ય સરકાર જે વહીવટી એક્ઝિક્યુટિવ સત્તા અનામત રાખેલા નિયુક્ત અધિકારી દ્વારા, જ્યારે કોર્પોરેશન મેયર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. આ શહેર રહેવાસીઓ  મત દ્વારા ૧૯૨ લોકપ્રિય મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર પસંદ કરે છે, અને ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલર આ નાયબ અને શહેરના  મેયર પસંદ કરે છે. એએમસી વહીવટી શહેરના આંતરમાળખામાં જવાબદારીઓ પાણી અને ગટર સેવાઓ, પ્રાથમિક શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ, આગ સેવાઓ, જાહેર પરિવહન છે.

E-governance website : http://www.egovamc.com/

અમદાવાદના સમાચાર પત્રો  & માધ્યમો 

ગુજરાતી સમાચાર પત્રો :

દિવ્ય ભાસ્કર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ, સુકાન સમાચાર, સમભાવ, અમદાવાદ મેટ્રો

અંગ્રેજી સમાચાર પત્રો :

ભારત ટાઇમ્સ, ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ, ડીએનએ, ધી ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ, ધી ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

હિન્દી  સમાચાર પત્રો :

રાજસ્થાન પત્રિકા  

સામાયિકો: ચિત્રલેખા, આસપાસ, જીવનશૈલી  

વહીવટી અઘિકારીઓ:

હોદો : જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી DDO
સ૨નામું : જિલ્લા પંચાયત, ભદ્ર, અમદાવાદ
ફોન નં : ૦૭૯-૨૫૫૦૬૪૮૭
ફેકસ નં : ૦૭૯-૨૫૫૧૧૩૫૯
મોબાઇલ નં :
ઈ મેઈલ : ddo-ahd@gujarat.gov.in

 

અ.નં. નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ ઓફીસ
કચેરી મોબાઇલ
શ્રી બંછાનીધી પાની જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૪૮૭ ૨૫૫૧૧૩૫૯
શ્રી. કે. એસ. ડામોર નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ) ૨૫૫૦૯૮૧૫ ૯૪૨૭૬૮૮૫૪૧
શ્રી બી. એમ. પટેલ નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત) ૨૫૫૦૭૨૬૬ ૨૫૫૧૧૨૮૯
શ્રી ડી. જી. મહેતા નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ) ૨૫૫૦૮૧૪૧ ૨૫૫૦૮૧૪૧
શ્રી ડી.સી. ગામીત કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (સિંચાઇ) ૨૫૫૦૭૪૭૦ ૯૪૨૭૨૦૩૧૦૨ ૨૫૫૦૭૪૭૦
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (બાંધકામ)
ડૉ. નિલમભાઇ પટેલ મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૦૭૬ ૯૦૯૯૦૬૪૦૦૧ ૯૪૨૭૦૮૩૯૧૦ ૨૫૫૦૭૦૭૬
ર્ડો. શિલ્પા જાદવ અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૦૩૮ ૨૫૫૦૭૦૩૮
શ્રી વી. બી. ચાવડા હિસાબી અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૧૬૫
૧૦ ડૉ. એચ. એમ. જોષી (ઇ.ચા.) જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી ૨૫૫૧૧૫૯૧ ૯૮૨૪૫૩૪૮૮૯
૧૧ શ્રી એચ. ડી. વાઘેલા (ઇ.ચા.) જિલ્‍લા ખેતીવાડી, અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૮૭૪ ૨૫૫૦૦૮૮૯
૧૨ શ્રીમતિ પદમજાબેન જોષી પ્રોગ્રામ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૧૧૫૯૦ ૯૯૦૪૨૦૦૨૯૨ ૨૫૫૧૧૫૯૦
૧૩ શ્રી એમ. એમ. જાની જિલ્‍લા પ્રા.. શિક્ષણાધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૧૨૬ ૯૯૦૯૯૭૧૬૪૯ ૨૫૫૦૧૯૫૬
૧૪ ડૉ. એ. બી. પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી ૨૫૫૦૩૮૩૨ ૯૪૨૭૩૬૬૧૨૨ ૨૫૫૦૩૮૩૨
૧૫ ડૉ. એચ. એમ. જોષી જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૩૭૫ ૯૮૨૪૫૩૪૮૮૯
૧૬ શ્રી એન. એલ. રાઠોડ જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૫૬૯
૧૭ શ્રી પી.એમ. સામેત્રીયા જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૫૨૦ ૯૮૨૫૫૦૦૭૮૨
૧૮ ડૉ. આર. આર. પરમાર જિલ્‍લા આર. સી.એચ. અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૭૦૩૮ ૯૮૨૪૩૨૩૭૯૯ ૨૫૫૦૭૦૭૬
૧૯ શ્રી એચ. કે. જાડેજા (ઇ.ચા.) આંતરીક ઓડીટ અધિકારીશ્રી ૨૫૫૦૬૫૨૦
૨૦ શ્રી પી. બી. ખસિયા મદદનીશ જિલ્‍લા રજિસ્‍ટ્રારશ્રી ૨૫૫૦૬૫૨૦ ૯૮૭૯૭૮૬૦૮૩

 

અમદાવાદની નામાકિંત વ્યક્તિઓ:

નામ, હોદ્દો અને સરનામુ
ફોન નંબર
મોબાઇલ
ફેકસ ઓફીસ
જીતેન્દ્ર રવિયા
તંત્રી, લેખક, પ્રકાશક, સામાજીક કાર્યકર અને ઇન્ટેરનેટ માર્કેટીંગ એક્ષપર્ટ.
૨, હરસિધ્ધ ચેમ્બર્સ, કાલુપુર કો. ઓ. બેંક સામે, આયકર ભવન ચાર રસ્તા
અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪.web : http://brahmsamaj.org/
૦૭૯-૨૨૮૪૧૨૧૯
૯૪૨૬૦૫૧૧૧૧, ૯૮૨૪૯૩૨૦૬૪
૦૭૯-૨૨૮૪૧૨૧૯
દેવાંગ ભટ્ટ
બ્યુરો ચિફ – ગુજરાત ન્યુઝ ચેનલ
જી. ટી. પી. એલ
સહજાનંદ કોમ્પલેક્ષ, શાહીબાગ
અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪.web : http://devangbhatt.in/
૦૭૯-૩૦૨૮૦૩૪૪
૯૮૭૯૭૮૩૪૪૬, ૯૯૭૯૮૭૬૧૧૦

 

અમદાવાદના રાજકિય આગેવાનો:

નામ, હોદ્દો અને સરનામુ
ફોન નંબર
મોબાઇલ
ફેકસ ઓફીસ
હરીન પાઠક
સાસંદ અને સામાજીક કાર્યકર.
\”મધુરમ\”, પ્રેમકુંજ સોસાયટી, પુષ્પકુંજ, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૮, ગુજરાત.
૦૧૧-૨૩૦૧૪૩૫૯, ૦૧૧-૨૩૭૯૨૦૫૮
૯૮૬૮૧૮૦૬૦૧
૦૭૯-૨૨૮૭૧૧૯૯

 

અમદાવાદના સામાજીક કાર્યકરોઃ

નામ, હોદ્દો અને સરનામુ
ફોન નંબર
મોબાઇલ
ફેકસ ઓફીસ
મલ્લિકા સારાભાઇ
લેખક,કલાસિકલ સિંગર, સામાજીક કાર્યકર.
અમદાવાદ.web : http://www.mallikasarabhai.com

 

અમદાવાદની બિનસરકારી સામાજીક સંસ્થાઓ:

નામ, હોદ્દો અને સરનામુ
ફોન નંબર
મોબાઇલ
ફેકસ ઓફીસ

 

ઉપયોગી માહિતી :
વિનામૂલ્યે કાનૂની સેવા, નિઃશુલ્ક કાનુની સેવા,મફત કાનુની સેવા

ગ્રાહકોનો  હકક અને સુરક્ષા, ફરિયાદ

માહિતી અધિકાર – RTI

માનવ અધિકાર – મૂ્ળભૂત અધિકારો

 

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL.

jeevanshailee-requirement-ad
 
 
 
virtual follow
 
 
Spread the Word - jeevan shailee
 
market decides
 
Gujarati Social Network
કેમ છો, મિત્ર.... ગૌરવવંતા ગુજરાતીઓ નો ફેસબુક પરિવાર આપનું સ્વાગત કરવા થનગની રહ્યો છે... અહી તમે અનેક ગુજરાતી લોકો ના સંપર્ક આવશો અને ગુજરાતી સાહિત્ય ની સાથે સાથે તમે તમારા વિચારો નું પણ આદાન-પ્રદાન કરી શકશો....તો ક્ષણ નો પણ વિલંબ કર્યા વગર જોડાઈ જાવ અને તમે પછ્તાશો નહિ એનો ભરોસો હું આપું છું..અને હા મિત્ર...જો તમને આ ગ્રુપ ગમતુ હોય તો તમારા મિત્રોને ગ્રુપમાં એડ કરવાનુ ભુલશો નહી.... jeevanshailee-requirement-ad
 
Sponsors